Istoric

         

       Sosai
      Oyama Masutatsu

                   

                      Kancho
                     Shokei Matsui